Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Didiyo

Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, aby poznać swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy pomiędzy użytkownikiem a Didiyo. W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży użytkownik nazywany jest Klientem.

Artykuł 1. Definicje

 1. W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 • Umowa: umowa pomiędzy Klientem a Didiyo zawarta za pośrednictwem Platformy, na mocy której Klient nabywa Produkty od Dostawcy.
 • Klient: osoba fizyczna, która składa zamówienie na Platformie .
 • Didiyo: prywatne przedsiębiorstwo Real Apps B.V., d.b.a. Didiyo, z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności w 5651 GK Eindhoven przy Mispelhoefstraat 21a, adres e-mail klantenservice@didiyo.com
 • Ogólne Warunki Sprzedaży: niniejsze ogólne warunki sprzedaży Didiyo.
 • Dane logowania: kombinacja nazwy użytkownika i hasła Klienta do złożenia zamówienia na Platformie.
 • Platforma: Aplikacja Didiyo i inne narzędzia Didiyo, na których udostępniana jest Usługa.
 • Oświadczenie o ochronie prywatności
 • Oświadczenie o ochronie prywatności Didiyo, które można znaleźć na Platformie.
 • Produkt: produkt (żywność, produkty gotowe, napoje i inne produkty konsumenckie) oferowany przez Dostawcę za pośrednictwem Platformy.
 • Asortyment: asortyment Produktów oferowanych przez danego Dostawcę za pośrednictwem Platformy.
 • Usługa: usługi i działania oferowane przez Didiyo, które składają się z (a) publikowania Asortymentu Produktów; (b) ułatwiania zawierania Umów między Dostawcą a Klientem i (c) przekazywania zamówień do odpowiedniego Dostawcy.

 

 • Dostawca: niezależna firma powiązana z Didiyo, która sprzedaje Produkty i używa Platformy do zawierania i opłacania Umów.

Artykuł 2. Zastosowanie

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy.
 2. Didiyo może w każdej chwili zmienić i/lub uzupełnić niniejsze Warunki Sprzedaży. Zmiany nie mają zastosowania do umów już zawartych. Najbardziej aktualne Ogólne Warunki Sprzedaży można znaleźć na Platformie. Jeśli Klient nie zgadza się ze zmienionymi i/lub zaktualizowanymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, nie może on już zamówić Produktu.

Artykuł 3. Oferta i zawarcie Umowy

 1. Oferta na Platformie jest zawsze niezobowiązująca i może zostać odwołana przez Didiyo niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 2. Didiyo nie odpowiada za oczywiste błędy i pomyłki administracyjne w Asortymencie.
 3. Didiyo publikuje asortyment produktów na Platformie w imieniu Dostawców, na podstawie informacji o produkcie dostarczonych przez Dostawców. Dostawca może stosować w produktach spożywczych składniki i dodatki, które mogą powodować alergie i nietolerancje pokarmowe. Jeżeli Klient jest uczulony na niektóre produkty spożywcze, przed złożeniem zamówienia jest on zobowiązany skontaktować się telefonicznie z Dostawcą w celu uzyskania aktualnych informacji o alergiach.
 4. Umowa zostaje zawarta poprzez przejście przez proces składania zamówienia, który obejmuje akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży, a następnie kliknięcie na przycisk {ORDER}. Następnie Didiyo potwierdza zlecenie Klientowi drogą elektroniczną.

 

 1. Napojów alkoholowych nie można zamawiać za pośrednictwem Platformy.

 

 

Artykuł 4. Użytkowanie i dostępność Platformy

 1. Didiyo nie gwarantuje (a), że informacje na Platformie będą zawsze dokładne, aktualne lub kompletne oraz (b) że Platforma będzie zawsze dostępna.
 2. W procesie składania zamówienia Klient musi podać dane do logowania. Podając dane logowania, Klient gwarantuje Didiyo, że informacje podawane podczas tworzenia danych do logowania są poprawne, kompletne i aktualne.
 3. Klient gwarantuje prawidłowość i kompletność danych kontaktowych i adresowych. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie swoich danych logowania.
 4. Gdy tylko Klient dowie się lub ma powody podejrzewać, że dane do logowania dostały się w ręce osób nieuprawnionych, musi on poinformować Didiyo, bez uszczerbku dla własnego zobowiązania do natychmiastowego podjęcia skutecznych działań, takich jak zmiana danych do logowania.
 5. Didiyo zastrzega sobie prawo do zmiany procedury logowania i/lub danych logowania Klienta, jeśli uzna to za konieczne dla funkcjonowania Platformy.

Artykuł 5. Cena i płatność

 1. Podana cena Produktu jest ważna w momencie jej wyświetlenia na Platformie.
 2. Podatek VAT jest wliczony w podaną cenę całkowitą. Wszelkie dodatkowe koszty, takie jak koszty wysyłki i płatności, będą wymienione na Platformie.
 3. Platforma zawiera listę metod płatności.
 4. Jeżeli Klient nie zapłaci w terminie lub Didiyo nie będzie w stanie pobrać należności wybraną przez Klienta formą płatności przed upływem terminu płatności, Klient będzie zalegać z płatnością, niezależnie od tego, czy Didiyo wyśle mu kolejne przypomnienie.
 5. Dostawca upoważnił Didiyo do otrzymywania płatności online Klienta w imieniu Dostawcy.

Artykuł 6. Dostawa

 1. W celu uzyskania informacji o statusie swojego Zamówienia, Klient musi być dostępny dla Dostawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (zgodnie z informacją podaną w czasie składania Zamówienia) po złożeniu Zamówienia. Klient musi być obecny w wybranym terminie, aby odebrać zamówione Produkty.
 2. Terminy dostaw podane na Platformie i/lub w procesie składania zamówienia są orientacyjne i nie stanowią terminu ostatecznego.

Artykuł 7. Ochrona prywatności

 1. Podczas odwiedzania platformy, składania zamówienia i podawania danych do logowania, dane (osobowe) są przekazywane Didiyo. Te dane (osobowe) będą przetwarzane zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności Didiyo [hyperlink] oraz obowiązującym prawem i przepisami.

Artykuł 8. Anulowanie; okres możliwości odstąpienia od umowy dla towarów niepsujących się

 1. Odwołanie zamówienia przez Klienta jest możliwe tylko wtedy, gdy (a) Dostawca oferuje taką możliwość i (b) odwołanie dotrze do Dostawcy co najmniej sześć godzin przed uzgodnionym terminem dostawy.
 2. Tylko w przypadku Produktów niepsujących się (według uznania Dostawcy) Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, bez podania przyczyny, chyba że ma zastosowanie jeden z wyjątków z artykułu 6:230p holenderskiego kodeksu cywilnego. Klient może skorzystać z tego prawa wyłącznie poprzez odesłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez Didiyo pocztą elektroniczną wraz z Produktem, który ma zostać zwrócony lub poprzez zwrot osobisty do Dostawcy. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 3, Klient zobowiązany jest do zwrotu dostarczonego Produktu, którego nie chce, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostawy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Dostawca zwróci Klientowi uiszczoną już przez niego na podstawie Umowy cenę za zwrócony Produkt w terminie 14 dni od dnia otrzymania wzoru formularza.
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności lub autentyczności zamówienia lub danych kontaktowych, Didiyo ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia i anulowania Umowy w imieniu Dostawcy. Nieuczciwe zamówienia będą zgłaszane na policję.

Artykuł 9.     Procedura składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Produktów lub wykonania Umowy należy zgłaszać Dostawcy w ciągu dwóch tygodni od otrzymania Produktów.
 2. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować do Didiyo w ciągu dwóch tygodni od dokonania płatności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pocztą. Didiyo będzie dążyć do rozpatrzenia reklamacji w ciągu trzech tygodni.
 3. Komisja Europejska prowadzi platformę alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Platforma ta jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Didiyo wyraźnie wyklucza stosowanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów, o których mowa w dyrektywie 2013/11/UE. Adres e-mail Didiyo to klantenservice@didiyo.com

 

Artykuł 10.   Odpowiedzialność

 1. Didiyo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (a) zawartość asortymentu produktów i (b) informacje o produktach opublikowane na platformie. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość Produktów.
 2. Didiyo nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe, takie jak utrata zysków, utrata sprzedaży, utrata spodziewanych oszczędności i inne podobne straty finansowe. W zakresie, w jakim Didiyo ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność ta jest ograniczona do maksymalnie 100 €.

Artykuł 11. Różne

 1. Klient nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na strony trzecie.
 2. Umowa jest regulowana przez prawo holenderskie.

 

Wersja 20210211