Algemene voorwaarden van Didiyo

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en Didiyo. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de volgende betekenis:
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Didiyo.
 • Assortiment: het door een individuele Leverancier via het Platform aangeboden Assortiment Producten.
 • Didiyo: de besloten vennootschap Real Apps B.V., h.o.d.n. Didiyo, gevestigd en kantoorhoudende te 5651 GK Eindhoven aan Mispelhoefstraat 21a, e-mail klantenservice@didiyo.com

 

Dienst: de diensten en werkzaamheden die Didiyo aanbiedt en die bestaan uit (a) het publiceren van het Assortiment; (b) het faciliteren van de totstandkoming van Overeenkomsten tussen Leverancier en Klant en (c) doorsturen van bestellingen naar de betreffende Leverancier.

 • Inloggegevens: de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op het Platform.
 • Klant: de natuurlijke persoon die op het Platform een bestelling plaatst.
 • Leverancier: een bij Didiyo aangesloten zelfstandige onderneming die Producten verkoopt en voor de totstandkoming en betalingen van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Didiyo die via het Platform wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Producten bij Leverancier koopt.
 • Privacy Statement: de privacyverklaring van Didiyo, die te vinden is op het Platform.
 • Platform: de Didiyo-applicatie en andere tools van Didiyo waarop de Dienst beschikbaar wordt gemaakt.
 • Product: een product (levensmiddelen, bereide waren, dranken en overige consumentenproducten) dat via het Platform aangeboden wordt door Leverancier.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst, aangeboden via het Platform.
 2. Didiyo kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Een aanbod op het Platform is altijd vrijblijvend en kan door Didiyo nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 2. Didiyo is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het Assortiment.
 3. Didiyo publiceert het Assortiment namens de Leveranciers op het Platform, op basis van de door de Leveranciers aangeleverde Productinformatie. De Leverancier kan ingrediënten en additieven gebruiken voor levensmiddelen, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen is het de verantwoordelijkheid van de Klant om telefonisch contact op te nemen met de Leverancier voor actuele allergie-informatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden, gevolgd door het aanklikken van de knop {BESTEL}. Vervolgens bevestigt Didiyo de bestelling elektronisch aan de Klant.

 

 1. Via het Platform zijn geen alcoholische dranken te bestellen.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van het Platform

 1. Didiyo garandeert niet (a) dat informatie op het Platform altijd correct, actueel of volledig is en (b) dat het Platform altijd bereikbaar is.
 2. Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat de Klant er tegenover Didiyo voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant garandeert de juistheid en volledigheid van de contact- en adresgegevens. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Didiyo daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Didiyo behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op het Platform wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op het Platform zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. Het Platform vermeldt de betalingsmogelijkheden.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Didiyo niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Didiyo een nadere aanmaning stuurt.
 5. Leverancier heeft Didiyo gemachtigd namens Leverancier de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.

Artikel 6.          Levering

 1. Ten behoeve van de informatie over de status van zijn Bestelling dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor de Leverancier. De Klant dient op de gekozen tijd aanwezig te zijn om de bestelde Producten in ontvangst te nemen.
 2. Op het Platform en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van het Platform en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Didiyo verstrekt. Deze (persoons) gegevens zullen conform de Privacy Statement [hyperlink] van Didiyo en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Annulering; bedenktijd voor niet-bederfelijke waren

 1. Annulering van een bestelling door de Klant is alleen mogelijk indien (a) de Leverancier die mogelijkheid biedt en (b) de annulering de Leverancier uiterlijk zes uur vóór de overeengekomen bezorgtijd bereikt.
 2. Uitsluitend voor niet-bederfelijke Producten (ter beoordeling van leverancier) heeft de Klant het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de overige uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. De Klant kan uitsluitend van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Didiyo per e-mail verstrekt samen met het te retourneren Product terug te sturen of persoonlijk terug te brengen naar de Leverancier. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.
 3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in lid 3 is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de levering terug te sturen.
 4. Ingeval van ontbinding zal de Leverancier de door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde prijs voor het geretourneerde Product binnen 14 dagen na ontvangst van het modelformulier terugbetalen.
 5. Bij gerede twijfel over de juistheid of echtheid van de bestelling of de contactgegevens heeft Didiyo heeft het recht namens Leverancier bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren. Van frauduleuze bestellingen wordt aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 9.       Klachtenregeling

 1. Klachten over de Producten of de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen twee weken na ontvangst van de Producten aan Leverancier worden gemeld.
 2. Klachten over de Dienst dienen binnen twee weken na betaling via het contactformulier of per post aan Didiyo gericht te worden. Didiyo streeft er naar de klacht binnen drie weken in behandeling te nemen.
 3. De Europese Commissie beheert een platform voor alternatieve geschillenoplossing. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Didiyo sluit het gebruik van Alternatieve Geschillenoplossing als bedoeld in Richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Didiyo is klantenservice@didiyo.com

Artikel 10.     Aansprakelijkheid

 1. Didiyo aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (a) de inhoud van het Assortiment en (b) de op het Platform gepubliceerde Productinformatie. De Leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de Producten.
 2. Didiyo is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen. Voor zover Didiyo aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 100,=.

Artikel 11.          Diversen

 1. De Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Versie 20210211